Általános szerződési feltételek

 A jelen ÁSZF tartalmazza a Pálmakert.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 

A Webáruház címe: 1204. Budapest, Damjanich u.7.

 URL: www.palmakert.hu

 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

 Cégnév: Pálmakert-Shop Kft.

 Székhely címe: 1204. Budapest, Damjanich u 7.

 Cégjegyzékszám: 01-09-891945

 Nyilvántartást vezető cégbíróság:  Fővárosi Cégbíróság  

Fogyasztási cikk : Dísznövény

 Adószám:  14167960-2-43

 Bankszámlaszám : Budapest Bank ,10104167-09801200-01001004

 

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

 Cím: 1204. Buapest, Damjanich u. 7.

 Telefon:  +36-1-2836085

 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Nyitva tartása: H-P: 10-18 óráig, Szombat : 10-14 óráig, Vasárnap: Zárva, vagy előre egyeztetett időben.

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

A megrendelés lépései:

 1. A regisztráció menete

 2. A kosár használata

 3. A megrendelés összeállítása

 4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

 5. A megrendelés elküldése

 6. A megrendelés visszaigazolása

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

A termék lényeges tulajdonságai

 A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak

 A Webáruházban közzétett árak bruttó árak, 0% ÁFA-t tartalmaznak (Alanyi adómentes).

 

Kiszállítás, személyes átvétel

 1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.

 2. A termékek kiszállítását  a DPD futárszolgálat  végzi munkanapokon 8-17 úra között.

 3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Lehetséges fizetési módok

 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)

 2. Banki átutalás (előre utalás)

 ...

 

Elállási jog

Elállási/Felmondási jog

A nálunk vásárolt, de nem általunk ültetett, telepített növényekre 6 nap garanciát vállalunk.

A garancia nem érvényesíthető fagykár, extrém időjárási körülmények, nem megfelelő öntözés ill. a vásárlás után bekövetkezett fertőzések miatt bekövetkezett káreseményre. A garancia további feltétele, hogy a problémát még időben (a növény teljes pusztulása előtt) jelezzék felénk. 

Egyéb termékekre (nem növények) Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására

irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül

felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az 14 nap .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát

köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Pálmakert-Shop Kft.1204. Budapest, Damjanich u.7.

 Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.                     

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Pálmakert-Shopő Kft. 1204. Budapest, Damjanich u.7.

1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi

termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

2

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

3

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt……

 

1. Kellékszavatosság 

Termékre (nem növényre)

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Pálmakert-Shop Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ….6 vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Termékre (nem növényre)

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy

termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,

egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 1. Személyes bejelentés

 A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta

tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 - a vásárló nevét, címét,

 - a termék megnevezését, vételárát,

 - a vásárlás időpontját,

 - a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,

 - a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

 - a kifogás rendezésének módját.

 Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

 A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

 

 2. Írásban történő bejelentés

 A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).

 Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét,

 - a termék megnevezését, vételárát,

 - a vásárlás időpontját,

 - a hiba bejelentésének időpontját,

 - a hiba leírását,

 - a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Bevásárlókosár

 x 

A kosár üres

Pénznem váltásFacebook

 
 Kövess minket a Facebookon
 
 

Pálma szövetségek

 

pálma

pálma

----------------------

Kedves Latogato! Tajekoztatjuk, hogy a honlap felhasznaloi elmeny fokozasanak erdekeben sutiket alkalmazunk. A honlapunk hasznalataval On a tajekoztatasunkat tudomasul veszi.